Musculoskeletale geneeskunde

Wat is Musculoskeletale geneeskunde?

Musculoskeletale geneeskunde (MSK) is een medisch vakgebied gericht op diagnostiek, niet operatieve behandeling en secundaire preventie van klachten van het houding- en bewegingsapparaat. 

MSK-geneeskunde is een extra competentie om de individuele diagnostiek te verfijnen van hardnekkige begrepen en onbegrepen klachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat. Hiervoor is zowel naast de gebruikelijke medisch specialistisch diagnostische kennis veel exacte biomechanische kennis en observatie vermogen nodig. 

Wat doet de MSK-arts?

De MSK arts is deskundig op het gebied van behandeling en begeleiding van patiënten met reversibele functiestoornissen van het bewegingsapparaat die leiden tot of voortkomen uit pijn, overbelasting, immobiliteit, acuut en/of chronisch letsel.

Op basis van de bevindingen uit het diagnostisch onderzoek wordt samen met de patiënt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd, óf wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of paramedicus.

De behandelingen die een MSK arts zelfstandig kan uitvoeren zijn adviezen, manuele behandeltechnieken, medicatie en minimaal invasieve technieken. Doel hiervan is het doorbreken van de vicieuze cirkel van pijn of ongemak ontstaan door een bewegingsbeperking.

De competenties van de arts musculoskeletale geneeskunde (arts-MG) zijn beschreven in het beroepsprofiel arts musculoskeletale geneeskunde van de Nederlandse Vereniging van Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en afgeleid van het CanMeds model.

Link: https://www.nvamg.nl/files/bestanden/Beroepsprofiel_2022.pdf

De opleiding wordt sedert 2018 door de “Europese Unie of Medical Specialists voor Medische Specialists (UEMS)” als een additieve competentie gekwalificeerd aan het medische beroep.
Door middel van het behalen van deelcertificaten kunnen de met name “handige” maar praktische onderdelen afgesloten worden (totaal 300 uren). De Europese Society of MusculoSkeletal Medicine (ESOMM) controleert de opleiding.

Werkwijze MSK arts

De MSK arts werkt voornamelijk extramuraal. Verwijzing vindt plaats door huisartsen en door medisch specialisten, zoals orthopedisch neurochirurgen, sportartsen, neurologen en revalidatieartsen. Daarnaast komt een deel van de patiënten op eigen initiatief bij de MSK arts terecht (zelfverwijzers).

De behandeling door een MSK-arts voorkomt operaties en toewijzing van eerstelijnsklachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat aan een hooggekwalificeerde specialist. Een beoordeling door de MSK arts leidt tot effectieve en efficiënte behandelingen. Tevens voorkomt het een langdurige symptoom bestrijdende behandeling bij een paramedicus. 

Voor de praktiserende arts leveren de op zichzelf staande onderdelen naast de gangbare differentiaaldiagnostiek inzicht in het praktische denkpatroon van de MSK-geneeskunde maar ook kennis in de eenvoud van de oplossingsgerichtheid. Die kennis levert bruikbare inzichtelijke therapeutische alternatieven maar ook een begrijpelijk verklaringsmodel voor de patiënt op. Naast meer eigen vaardigheden wordt ook het verwijzingspatroon inhoudelijk gerichter en controleerbaarder.

MSK-arts in de buurt: www.mskzorg.nl